Szkolenia dla nauczycieli w zakresie kompetencji społecznych i emocjonalnych

Kompetencje społeczne i emocjonalne, uznawane są za jedne z fundamentalnych kompetencji XXI wieku. Umiejętności związane z autoregulacją, komunikacją, budowaniem i podtrzymywaniem relacji, współpracą, czy radzeniem sobie w trudnych, często stresujących sytuacjach, są i będą potrzebne nie tylko na rynku pracy, ale uznawane są też za jedne z najistotniejszych czynników chroniących przed obniżeniem nastroju, czy wypaleniem zawodowym w przyszłości.

Dlatego placówki edukacyjne na całym świecie bardzo intensywnie rozwijają się w kierunku pozyskiwania skutecznych narzędzi pomocnych w rozwijaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych wśród dzieci i młodzieży. Szkoła, w której panują dobre, wspierające relacje między nauczycielami i uczniami, ale też w samym gronie pedagogicznym, może być miejscem wzrostu dla wszystkich, którzy ją tworzą.

Zaplanuj szkolenie dla swoich nauczycieli

Szkolenia dla nauczycieli – korzyści:

 • Umiejętność skutecznego radzenia sobie z własną impulsywnością w relacjach z dziećmi, młodzieżą i innymi dorosłymi, z poszanowaniem własnych potrzeb i granic,

 • Wzrost umiejętności prospołecznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach międzyludzkich,
 • Możliwość wykorzystywania skutecznych i praktycznych narzędzi pracy w zakresie kompetencji społecznych i emocjonalnych z uczniami w czasie zajęć przedmiotowych i poza nimi,
 • Wzrost samoświadomości i umiejętności autoewaluacji swojego zachowania w relacjach,

 • Obniżenie poziomu stresu w codziennej pracy, z czego wynika podniesienie poziomu zadowolenia z wykonywanych zajęć,
 • Podniesienie poziomu empatii w relacjach z innymi, a co za tym idzie również ich wzmocnienie,
 • Umiejętność skuteczniejszego wspierania swoich uczniów w rozwiązywaniu konfliktów, dzięki czemu zmienia się atmosfera klasy i szkoły.
Szkolenia dla nauczycieli
Zaplanuj szkolenie dla swoich nauczycieli

Szkolenia dla nauczycieli – przykładowe tematy szkoleniowych Rad Pedagogicznych:

 • Zdrowie psychiczne i emocjonalne nauczyciela – praktyczny warsztat dbania o siebie

  • Jak rozpoznawać własne kryzysy emocjonalne i reagować na nie adekwatnie?
  • Higiena pracy w sytuacjach trudnych i kryzysowych
  • Komunikacja jako element autoterapii
  • 4 praktyki dbania o siebie – Uważność, Wdzięczność, Rezyliencja, Samoakceptacja
 • Bezpieczeństwo psychiczne i emocjonalne uczniów – jak je budować na terenie szkoły i wspierać uczniów z trudnościami emocjonalnymi w powracaniu do równowagi.
  Jak reagować na potrzeby uczniów zaburzonych lub z osobowością rozwijającą się nieprawidłowo. W jaki sposób budować w szkole bezpieczną atmosferę wsparcia, uwzględniającą potrzeby wszystkich uczniów.

  • Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oraz jego zagrożenia
  • Rozumienie mechanizmów obronnych uczniów w kształtowaniu odpowiedzi emocjonalnej nauczycieli
  • Przemoc rówieśnicza, jej odmiany i odniesienie do triady szkolnej: uczeń – rodzic – nauczyciel
  • Zaburzenia psychiczne uczniów a możliwości wsparcia w środowisku szkolnym
  • Czynniki zwiększające bezpieczeństwo uczniów w odniesieniu do relacji na terenie szkoły
  • Szkoła wspierająca rozwój – narzędzia poznawczo – behawioralne, wpływające na poczucie bezpieczeństwa uczniów
 • Kompetencje społeczne i emocjonalne – kompetencje XXI wieku.
  Dlaczego kompetencje społeczne i emocjonalne są niezbędne do życia dziś i w przyszłości?

  • Z kim mamy do czynienia? Socjologiczne i psychologiczne spojrzenie na pokolenie Z/ iGen w odniesieniu do jego potencjału i wyzwań.
  • W jaki sposób można wspierać rozwój kompetencji SiE na terenie szkoły?
  • O czym należy pamiętać, używając programów poznawczo – behawioralnych i rozwojowych z uczniami?
  • Elementy zastosowania Treningu Zastępowania Agresji (Treningu Kontroli Złości, Treningu Umiejętności Społecznych oraz Treningu Empatii oraz Treningu Rozwiązywania problemów) i Racjonalnej Terapii Zachowania w codziennej pracy nauczyciela.
  • Dlaczego modelowanie jest absolutnie kluczowe – jak planować rozwój osobisty nauczycieli, aby wspierać kompetencje emocjonalne uczniów.
  • W jaki sposób rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych wspiera zdrowie psychiczne uczniów – emocjonalne i społeczne czynniki profilaktyczne zaburzeń psychicznych wieku dorastania.
 • Szkolna triada we wspieraniu dobrostanu psychicznego i emocjonalnego uczniów.

  • Rodzic – uczeń – nauczyciel – analiza wyzwań relacyjnych triady szkolnej
  • Świadomość emocjonalna, analiza potrzeb i możliwości triady
  • Wspieranie odpowiedzialności emocjonalnej nauczycieli i kształtowanie ich kompetencji społecznych w sytuacjach trudnych
  • Jak radzić sobie z wymagającymi sytuacjami w szkole- analiza przypadków pracy z „trudnym” rodzicem/uczniem/współpracownikiem
 • Autoagresja i próby samobójcze dzieci i młodzieży.

  • Jak rozpoznawać kryzys presuicydalny?
  • Czynniki ryzyka popełnienia samobójstwa – na jakie sygnały należy być szczególnie wrażliwym?
  • Elementy interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia życia.
  • Zaburzenia nastroju wśród dzieci i młodzieży – na co zwracać uwagę, również w kontakcie zdalnym?
  • Samouszkodzenia – jak mądrze reagować i pomagać?
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia odżywiania młodzieży a kryzysy rozwojowe – jak pracować z młodzieżą, rozumiejąc nie tylko ich prawidłowy rozwój. Diagnostyka i wspieranie młodzieży i rodziców w budowaniu zdrowia psychicznego. Jak pracować i wspierać ucznia po hospitalizacji lub w procesie terapeutycznym? Jak współpracować z rodziną, która jest objęta wsparciem terapeutycznym?

 • Wspieranie rozwoju moralnego uczniów

  • Jak rozumieć moment rozwojowy uczniów w oparciu o teorię rozwoju moralnego Lawrenca Kohlberga.
  • Praktyczny warsztat pracy na wartościach – jak wykorzystywać elementy Treningu Wnioskowania Moralnego do wspierania rozwoju moralnego uczniów;
  • Wykorzystanie uproszczonego dylematu moralnego do pracy z uczniami w różnym wieku.
  • Wspieranie rozumienia błędów poznawczych oraz dostrzeganie i wykorzystywanie cech charakteru, pomocnych w podejmowaniu decyzji w trudnych moralnie sytuacjach – program PEACE – ART do pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Stop Cyberprzemocy

  • Profilaktyka agresji w klasie – jak pracować z dziećmi i młodzieżą ery cyfryzacji
  • Kompetencje społeczne i emocjonalne w pracy ze sprawcą, ofiarą i świadkami
  • Regulacje prawne oraz wytyczne do budowania cyfrowo bezpiecznej szkoły.

Wszystkie tematy realizowane są w oparciu o skuteczne i potwierdzone wieloma latami międzynarodowych badań naukowych narzędziami. W tym przede wszystkim Programem Rozwoju Społecznego – Treningiem Zastępowania Agresji, strukturami socjoterapeutycznymi, elementami Racjonalnej Terapii Zachowania, Porozumienia bez Przemocy NVC i technikami trenersko – coachingowymi.

Dołącz do KILKUSET zadowolonych absolwentów certyfikowanego szkolenia trenerskiego Treningu Zastępowania Agresji

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O SZKOLENIU