Czym jest socjoterapia?

Socjoterapia jest jedną z form pomocy terapeutycznej polegającą na wykorzystaniu wpływu środowiska społecznego, pozytywnego oddziaływania grupy społecznej, a także interakcji społecznych.

Socjoterapia to odrębna forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej kierowana do dzieci i młodzieży doświadczających różnorodnych trudności w życiu społecznym. Jest to forma pośrednia między psychoterapią, psychoedukacją i treningiem interpersonalnym.

Adresowana jest do dzieci i młodzieży, przejawiających różnorodne zaburzenia i trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym. Dzięki pracy w grupie uczestnicy uczą się określonych reakcji i działań interpersonalnych.

Naszym zadaniem, jako terapeutów, jest ustalenie pewnych norm i zasad między uczestnikami, a także stworzenie przyjaznej atmosfery, opartej na szacunku i akceptacji. Zajęcia socjoterapeutyczne mają charakter ustrukturalizowanych spotkań grupowych składających się z odpowiednio dobranych gier, zabaw, ćwiczeń mających na względzie trudności, wiek oraz rozwój emocjonalny uczestników.

Podczas spotkań uczestnicy grupy mają możliwość doświadczania sytuacji społecznych pozwalających na przećwiczenie zachowań społecznie akceptowalnych. Udział w zajęciach socjoterapeutycznych umożliwia zdobywanie nowych umiejętności, a także uczy radzenia sobie z towarzyszącymi trudnościami, tj. nieśmiałość, asertywność, stawianie granic, nazywanie oraz wyrażanie emocji, stres, decyzyjność, odpowiedzialność, brak wiary we własne możliwości. Spotkania pozwalają również na bliższe poznanie siebie, swoich potrzeb, zainteresowań, mocnych i słabych stron.

Podczas zajęć wykorzystujemy różnorodne techniki pracy z grupą m.in.: trening interpersonalny, trening umiejętności społecznych, burza mózgów, psychodrama.

Możemy wyróżnić trzy główne cele socjoterapii:

 • 1. Cele edukacyjne

  •  nauka rozpoznawania i nazywania emocji,
  • nauka tolerancji i akceptacji drugiego człowieka,
  • nauka rozwiązywania konfliktów,
  • poznawanie swoich mocnych stron.
 • 2. Cele terapeutyczne

  • stworzenie warunków sprzyjających odreagowaniu napięć emocjonalnych,
  • aktywne uczenie się nowych umiejętności, sposobów zachowania,
  • zwiększenie poczucia własnej wartości.
 • 3. Cele rozwojowe

  • zaspokojenie potrzeby aktywności społecznej,
  • zaspokojenie potrzeby wsparcia ze strony osoby dorosłej oraz przynależności do grupy,
  • rozwijanie koncentracji uwagi i twórczego myślenia,
  • rozwijanie umiejętności współpracy z innymi

Ruszyły zapisy na tegoroczne grupy terapeutyczne dzieci i młodzieży

Zdrowie psychiczne jest najważniejsze dla rozwoju młodego człowieka!
Pomóż swojemu dziecku, jeżeli ma problemy.

Zapraszamy:

 • Dzieci i młodzież w wieku 10-14 lat;
 • Młodzież w wieku 15- 18 lat;
 • Grupy będą kameralne, dostosowane do wieku uczestników.

Pomagamy w:

 • leczeniu lęku społecznego,
 • nauce radzenia sobie z emocjami i napięciem,
 • nauce nawiązywania i utrzymywania relacji,
 • opanowaniu przewlekłego stresu,
 • nauce współpracy z innymi wzmocnieniu samooceny,
 • nauce norm społecznych.

Zapraszamy na:

 • trening umiejętności społecznych,
 • socjoterapię,
 • grupę młodzieżową.

Całoroczny cykl prowadzą Małgorzata Kubów oraz Anna Szabla

Kiedy i gdzie:

 • od października do czerwca (1 raz w tygodniu)
 • w każdy pracujący poniedziałek po 16:00
 • z uwzględnieniem okresów wolnych od zajęć szkolnych
 • Wrocław, ul. Altanowa 11/1

Obowiązuje konsultacja wstępna kwalifikująca do grupy.

Zapisy:
e-mail: socjoterapia.wroclaw@gmail.com
tel.: 517 144 799 lub 667 418 519

Poznaj nas

Małgorzata Kubów
Małgorzata Kubów
 • Psycholog
 • Psychoterapeutka
 • Socjoterapeutka
 • Mediator
 • Założycielka Solum – Prywatnej Inicjatywy Terapeutycznej
 • Pracuje terapeutycznie indywidualnie z dziećmi i młodzieżą
 • Prowadzi zajęcia wzmacniające kompetencje emocjonalno-społeczne, socjoterapię, treningi umiejętności społecznych
 • Jest współrealizatorem projektów organizowanych w ramach zadań publicznych
 • Pracuje również na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Młodzieży w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed
Anna Szabla
Anna Szabla
 • Psychoterapeutka
 • Socjoterapeutka
 • Założycielka prywatnej inicjatywy terapeutycznej Solum, gdzie realizuje grupowe formy pomocy dla dzieci i młodzieży.
 • Prowadzi zajęcia wzmacniające kompetencje emocjonalno-społeczne, socjoterapię oraz grupy terapeutyczne.
 • Absolwentka Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w trakcie czteroletniego pełnego kursu w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej.
 • W ramach praktyki własnej prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych
 • Doświadczenie z zakresu grupowych form pomocy zdobywała pracując w ośrodkach terapeutycznych, centrach zdrowia psychicznego (Centrum Neuropsychiatrii Neuromed, Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER-ego), szkołach podstawowych oraz angażując się w wolontariat w fundacjach i stowarzyszeniach wspierających rozwój dzieci i młodzieży.